مددکار اجتماعی - پزشک و مشاور اجتماع
مددکار اجتماعی - پزشک و مشاور اجتماع

*SOCIAL WORK*

 

MEDIC&COMMUNITY COUNSELOR*

 

مددکار اجتماعی( پزشک و مشاور اجتماع)

 

 

"چراغ من روشنی بخش زندگی دیگران است"

 

این سایت راتقدیم می کنم به دستهای مهربان وقلبهای پرتپش مددکاران اجتماعی که با حضورسبزشان مرحمی هستند بر روی زخم های اجتماع . . .

 

مدیریت وبلاگ: شیوا مرادی

 

کارشناس مددکاری اجتماعی

 

"هرحرفه ای شغل است، ولی هرشغلی حرفه نیست"

 

 

 

 

 

نتیجه گیری و یافته های تحقیقاتی

 

 

 

در این پژوهش تحقیقاتی محقق برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده نموده است که با توجه به چارچوب نظری و فرضیه های مطرح شده، تهیه شده است و اطلاعات جمع آوری شده به وسیله روش آماری و برنامه SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

همچنین با توجه به اینکه این تحقیق در صدد اثبات فرضیات خویش بوده است، بنابراین پایگاه تحقیق اثباتی است و فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد :

 

1)   به نظر می رسد که بین مصرف روانگردانهای صنعتی و شیمیایی و جنسیت رابطه وجود دارد.

 

2)   به نظر می رسد که بین وضعیت اقتصادی و مصرف روانگردانهای صنعتی و شیمیایی رابطه وجود دارد.

 

3)  به نظر می رسد که بین وضعیت اجتماعی(سطح فرهنگ، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات) و مصرف روانگردانهای صنعتی و شیمیایی رابطه وجود دارد.

 

4)   به نظر می رسد که بین وضعیت خانوادگی و مصرف روانگردانهای صنعتی و شیمیایی رابطه وجود دارد.

 

5)   به نظر می رسد که بین محل سکونت و مصرف روانگردانهای صنعتی و شیمیایی رابطه وجود دارد.

 

6)   به نظر می رسد که بین مصرف روانگردانهای صنعتی و شیمیایی و بیماریهای روانی رابطه وجود دارد.

 

7)  به نظر می رسد که بین مصرف روانگردانهای صنعتی و شیمیایی و رفتارهای غیر اجتماعی و غیر اخلاقی  (فرار از خانه، خودکشی، پرخاشگری، بزهکاری و . . . ) رابطه وجود دارد.

 

از بین 100 درصد افراد جامعه مورد مطالعه که در مجموع 250 نفر می باشد، 94 نفر را زنان و 156 نفر را مردان تشکیل داده اند.

 

 1. (توزیع فراوانی بر حسب جنسیت) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 7/36 درصد از زنان مورد مطالعه مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند، این در حالی است که 3/63 درصد از مردان مورد مطالعه مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از پنج دسته مواد اعتیادآور و روانگردان، توهم زاها با فراوانی (66 نفر) یعنی، 7/29 درصد بیشترین ماده مصرفی در میان زنان مورد مطالعه در این پژوهش تحقیقاتی بوده است، این در حالی است که مصرف همه موارد از مواد اعتیادآور و روانگردان با فراوانی (108 نفر) یعنی، 0/72 درصد ماده مصرفی در میان مردان مورد مطالعه مورد مطالعه در این پژوهش تحقیقاتی بوده است.

   

 2. (توزیع فراوانی بر حسب سن) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق (33 نفر) یعنی، 5/5 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن  18 سالگی، (58 نفر) یعنی، 6/9 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن 19 سالگی، (84 نفر) یعنی، 9/13 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن 20 سالگی، (55 نفر) یعنی، 6/25 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن 21 سالگی، (84 نفر) یعنی، 9/13 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه که سن 22 سالگی، (25 نفر) یعنی، 1/4 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن 23 سالگی، (58 نفر) یعنی، 6/9 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن 24 سالگی، (32 نفر) یعنی، 3/5 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن  25 سالگی، (40 نفر) یعنی، 6/6 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن  26 سالگی، (23 نفر) یعنی، 8/3 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن  27 سالگی،  (13 نفر) یعنی، 1/2 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه که در سن  28 سالگی قرار دارند مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از محدوده سنی مورد مطالعه در این پژوهش که مردان و زنان 18 تا 28 ساله بوده اند، بیشترین مصرف کنندگان در سن 21 سالگی و کمترین مصرف کنندگان در سن 28 سالگی قرار گرفته اند.

   

 3. (توزیع فراوانی بر حسب محل سکونت و نوع مالکیت منزل مسکونی) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 4/72 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه ساکن شهر دارای منزل مسکونی شخصی، 5/3 درصد دارای منزل مسکونی سازمانی، 6/9 درصد دارای منزل مسکونی رهنی و 5/14 درصد دارای منزل مسکونی استیجاری مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه ساکن شهر که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند بیشترین درصد مصرف کنندگان دارای منزل مسکونی شخصی و کمترین درصد مصرف کنندگان دارای منزل مسکونی سازمانی بوده اند.

   

 4. (توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تأهل) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 9/91 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه مجرد و 1/8 درصد متأهل مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند مجردین بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند.

   

 5. (توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق7/10 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه کم سواد، 7/55 درصد دیپلم، 9/16 درصد فوق دیپلم، 9/15 درصد لیسانس و 8 درصد فوق لیسانس یا بالاتر مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد مصرف کنندگان میزان تحصیلات آنها دیپلم و کمترین درصد مصرف کنندگان میزان تحصیلات آنها فوق لیسانس یا بالاتر بوده اند.

   

 6. (توزیع فراوانی بر حسب اشتغال مصرف کنندگان) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 4/9 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه شاغل و 6/90 درصد غیرشاغل مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد مصرف کنندگان غیرشاغل بوده اند.

   

 7. (توزیع فراوانی بر حسب ارتباط بین شغل و رشته تحصیلی) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 1/2 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه شغلشان با رشته تحصیلیشان مربتط بوده است و 9/97 درصد که شغلشان با رشته تحصیلیشان مرتبط نبوده است، مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که شغلشان با رشته تحصیلیشان مرتبط نبوده است به خود اختصاص داده اند.

   

 8. (توزیع فراوانی بر حسب وسیله نقلیه شخصی) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 3/24 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه دارای وسیله نقلیه شخصی اند و 7/75 درصد که دارای وسیله نقلیه شخصی ندارند، مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که دارای وسیله نقلیه شخصی نبوده اند به خود اختصاص داده اند.

   

 9. (توزیع فراوانی بر حسب سطوح قشربندی اجتماعی) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 1/4 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه از نظر قشربندی اجتماعی در سطح پائین، 2/20 درصد که از نظر قشربندی اجتماعی در سطح متوسط و 7/75 درصد که از نظر قشربندی اجتماعی در سطح بالا قرار داشته اند، مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که از نظر قشربندی اجتماعی در سطح بالا قرار داشته اند و کمترین درصد را مصرف کنندگانی که از نظر قشربندی اجتماعی در سطح پائین قرار داشته اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 10. (توزیع فراوانی بر حسب وضعیت اقتصادی) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 5/3 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه از نظر وضعیت اقتصادی در سطح پائین، 6/24 درصد که از نظر وضعیت اقتصادی در سطح متوسط و 9/71 درصد که از نظر وضعیت اقتصادی در سطح بالا قرار داشته اند، مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که از نظر وضعیت اقتصادی در سطح بالا قرار داشته اند و کمترین درصد را مصرف کنندگانی که از نظر وضعیت اقتصادی در سطح پائین قرار داشته اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 11. (توزیع فراوانی بر حسب محیط خانوادگی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 1/65 درصد دارای محیط خانوادگی آرام و 9/34 درصد دارای محیط خانوادگی متشنج، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که دارای محیط خانوادگی آرام بوده اند به خود اختصاص داده اند.

   

 12. (توزیع فراوانی بر حسب وابستگی عاطفی به خانواده) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 3/80 درصد از نظر عاطفی به خانواده خود وابسته اند و 7/19 که از نظر عاطفی به خانواده خود وابسته نیستند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که از نظر عاطفی به خانواده خود وابسته بوده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 13. (توزیع فراوانی بر حسب اولین مصرف) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق (34 نفر) یعنی، 6/5 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 15 سالگی، (60 نفر) یعنی، 9/9 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 16 سالگی، (76 نفر) یعنی، 6/12 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 17 سالگی، (91 نفر) یعنی، 0/15 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 18 سالگی، (89 نفر) یعنی، 7/14 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه که سن 19 سالگی، (61 نفر) یعنی، 1/10 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 20 سالگی، (69 نفر) یعنی، 4/11 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن 21 سالگی، (40 نفر) یعنی، 6/6 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 22 سالگی، (37 نفر) یعنی، 1/6 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 23 سالگی، (18 نفر) یعنی، 0/3 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 24 سالگی،  (12 نفر) یعنی، 0/2 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 25 سالگی،  (16 نفر) یعنی، 6/2 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 26 سالگی،  (2 نفر) یعنی، 0/3 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن 27 سالگی برای اولین بار مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از محدوده سنی مورد مطالعه در این پژوهش که مردان و زنان 18 تا 28 ساله بوده اند، بیشترین مصرف کنندگان در سن 19 سالگی و کمترین مصرف کنندگان در سن 27 برای اولین بار مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند.

   

 14. (توزیع فراوانی بر حسب اولین مکان مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان)  می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 9/26 درصد در پارتی های شبانه، 2/11 درصد در منزل شخصی خودشان، 9/12 درصد در خیابان و معابر عمومی، 2/35 درصد در جمع دوستان، 8/9 درصد در پارکها و مکانهای تفریحی و 0/4 در سایر موارد، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که در جمع دوستان از مواد اعتیادآور و روانگردان استفاده کرده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 15. (توزیع فراوانی بر حسب اولین بار توسط چه کسی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 7/41 درصد اولین بار توسط دوستش، 4/10 درصد اولین بار توسط اعضاء خانواده، 2/17 درصد اولین بار توسط فروشنده مواد اعتیادآورو روانگردان، 6/27 درصد اولین بار توسط فردی غریبه و 1/3 اولین بار توسط موارد دیگر، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که اولین بار توسط دوستانشان با مواد اعتیادآور و روانگردان آشنا شده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 16. (توزیع فراوانی بر حسب ایجاد اعتیاد) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 8/26 درصد در پاسخ به ایجاد اعتیاد گزینه بلی، 4/34 درصد در پاسخ به ایجاد اعتیاد گزینه خیر و 8/38 درصد که در پاسخ به ایجاد اعتیاد گزینه تا حدودی را انتخاب نموده اند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که معتقدند مواد اعتیادآور و روانگردان تا حدودی ایجاد اعتیاد می کند، به خود اختصاص داده اند.

   

 17. (توزیع فراوانی بر حسب افزایش میل جنسی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 3/24 درصد در پاسخ به افزایش میل جنسی گزینه بلی، 6/30 درصد در پاسخ به افزایش میل جنسی گزینه خیر و 2/45 درصد که در پاسخ به ایجاد اعتیاد گزینه تا حدودی را انتخاب نموده اند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که معتقدند مواد اعتیادآور و روانگردان تا حدودی سبب افزایش میل جنسی می شود، به خود اختصاص داده اند.

   

 18. (توزیع فراوانی بر حسب مصرف سیگار قبل از مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 9/48 درصد در پاسخ به مصرف سیگار قبل از مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان گزینه بلی و 1/51 درصد در پاسخ به مصرف سیگار قبل از مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان گزینه خیر را انتخاب نموده اند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که قبل از مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان سیگار مصرف نکرده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 19. (توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات پدر) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 1/2 درصد دارای پدران بی سواد، 2/11 درصد دارای پدران دیپلمِ، 7/1 درصد دارای پدران فوق دیپلمِ، 2/38 درصد دارای پدران لیسانسِ و 8/46 درصد دارای پدران فوق لیسانسِ و بالاتر، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که دارای پدران لیسانسِ هستند، به خود اختصاص داده اند.

   

 20. (توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات مادر) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 6/6 درصد دارای مادران بی سواد، 4/16 درصد دارای مادران دیپلمِ، 9/11 درصد دارای مادران فوق دیپلمِ، 7/39 درصد دارای مادران لیسانسِ و 5/25 درصد دارای مادران فوق لیسانسِ و بالاتر، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که دارای مادران لیسانسِ هستند، به خود اختصاص داده اند.

   

 21. (توزیع فراوانی بر حسب مصرف سیگار در حال حاضر) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 6/53 درصد در پاسخ به مصرف سیگار در حال حاضرگزینه بلی و 4/46 درصد در پاسخ به مصرف سیگار در حال حاضرگزینه خیر را انتخاب نموده اند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که بعد از مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان سیگار مصرف کرده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 22. (توزیع فراوانی بر حسب خانواده سیگاری) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 0/78 درصد دارای خانواده سیگاری و 0/22 درصد دارای خانواده غیرسیگاری، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که دارای خانواده سیگاری بوده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 23. (توزیع فراوانی بر حسب خانواده الکلی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 6/65 درصد دارای خانواده الکلی و 4/34 درصد دارای خانواده غیرالکلی، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که دارای خانواده الکلی بوده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 24. (توزیع فراوانی بر حسب مصرف مشروبات الکلی توسط مصرف کنندگان مواد اعتیادآور و روانگردان) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 3/62 درصد که از مشروبات الکلی استفاده نموده اند و 7/37 درصد که از مشروبات الکلی استفاده     ننموده اند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که از مشروبات الکلی استفاده می کنند، به خود اختصاص داده اند.

   

 25. (توزیع فراوانی بر حسب نوع مواد روانگردان و اعتیادآور مصرفی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 7/13 درصد مصرف کننده محرکها، 1/27 درصد مصرف کننده توهم زاها، 3/18 درصد مصرف کننده مخدرها، 9/11 مصرف کننده سرکوبگرها، 1/4 مصرف کننده مواد فرار و استنشاقی و 8/24 مصرف کننده همه موارد از مواد روانگردان و اعتیادآور، را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که مواد توهم زا مصرف نموده اند،   به خود اختصاص داده اند.

   

 26. (توزیع فراوانی بر حسب مهمترین عامل گرایش به سوی مواد اعتیادآور و روانگردان) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 6/6 درصد کنجکاوی، 2/12 درصد لذت جویی، 1/8 درصد استقلال طلبی، 1/4 درصد بیکاری، 0/4 درصد در دسترس بودن مواد روانگردان و اعتیادآور، 1/4 درصد گروه دوستان و همسالان، 3/3 درصد مشکلات خانوادگی، 8/2 درصد فقر مالی، 8/2 درصد ضعف در درس، 3/7 درصد امکانات زیاد رفاهی، 5/2 درصد منطقه محل سکونت، 8/5 درصد فقر فرهنگی، 0/5 درصد رفتارهای سنین نوجوانی و جوانی، 1/6 درصد انزوا طلبی و گوشه گیری، 8/4 درصد خستگی از زندگی و فرار از آن، 5/5 درصد والدین بی مسئولیت، 1/2 درصد استفاده والدین از مواد اعتیادآور و روانگردان، 3/2 درصد اتفاقات ناخوشایند زندگی، 5/4 درصد افسردگی و ناراحتی های روحی و روانی و 1/6 درصد  که منزلت اجتماعی را مهمترین عامل در گرایش به سوی مواداعتیادآور و روانگردان می دانستند، مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که لذت جویی را مهمترین عامل در گرایش به سوی مواد اعتیادآور و روانگردان می دانستند، به خود اختصاص داده اند.

   

 27. (توزیع فراوانی بر حسب عصبی بودن مصرف کنندگان) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 7/40 درصد از مصرف کنندگان که معتقدند عصبی هستند و 3/59 درصد از مصرف کنندگان که معتقدند عصبی نیستند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که عصبی نیستند، به خود اختصاص داده اند.

   

 28. (توزیع فراوانی بر حسب پرخاشگر بودن مصرف کنندگان) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 0/40 درصد از مصرف کنندگان که معتقدند پرخاشگر هستند و 0/60 درصد از مصرف کنندگان که معتقدند پرخاشگر نیستند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که پرخاشگر نیستند، به خود اختصاص داده اند.

   

 29. (توزیع فراوانی بر حسب فرار از خانه) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 9/57 درصد که تا به حال از خانه فرار کرده اند و 1/42 درصد که تا به حال از خانه فرار نکرده اند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که تا به حال از خانه فرار کرده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 30. (توزیع فراوانی بر حسب زمان فرار از خانه) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 4/31 درصد مصرف کنندگانی که قبل از شروع به مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان از خانه فرار کرده اند، 6/44 درصد مصرف کنندگانی که بعد از مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان از خانه فرار کرده اند و 0/ 24 درصد مصرف کنندگانی که هم قبل از مصرف و هم بعد از مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان از خانه فرار کرده اند ، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که بعد از مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان  از خانه فرار کرده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 31. (توزیع فراوانی بر حسب به مدت طولانی دور بودن از خانه و خانوده) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 9/66 درصد تا به حال از خانه و خانواده دور بوده اند و 1/33 درصد که تا به حال از خانه و خانواده دور نبوده اند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که تا به حال از خانه و خانواده دور بوده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 32. (توزیع فراوانی بر حسب اطلاع خانواده از دور بودن) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 9/46 درصد با اطلاع خانواده از خانه دور بوده اند و 1/53 درصد بدون اطلاع خانواده از خانه دور بوده اند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که بدون اطلاع خانواده از خانه دور بوده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 33. (توزیع فراوانی بر حسب اقدام به خوکشی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 5/35 درصد که تا به حال اقدام به خوکشی نموده اند و 5/64 درصد که تا به حال اقدام به خوکشی ننموده اند ، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که تا به اقدام به خوکشی نموده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 34. (توزیع فراوانی بر حسب زمان اقدام به خودکشی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 2/36 درصد مصرف کنندگانی که قبل از شروع به مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان اقدام به خودکشی نموده اند، 2/43 درصد مصرف کنندگانی که بعد از مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان اقدام به خودکشی نموده اند و 7/ 20 درصد مصرف کنندگانی که هم قبل از مصرف و هم بعد از مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان اقدام به خودکشی نموده اند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که بعد از مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان  اقدام به خودکشی نموده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 35. (توزیع فراوانی بر حسب اقدام به ترک مواد روانگردان صنعتی و شیمیایی مصرفی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 2/38 درصد که تا به حال اقدام به ترک مواد روانگردان صنعتی و شیمیایی نموده اند و 8/61 درصد که تا به حال اقدام به ترک مواد روانگردان صنعتی و شیمیایی ننموده اند ، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که تا به اقدام به ترک مواد روانگردان صنعتی و شیمیایی ننموده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 36. (توزیع فراوانی بر حسب شرکت در میهمانیهای دنسی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 5/62 درصد از مصرف کنندگانی که در میهمانیهای دنسی شرکت نموده اند و 5/38 درصد از مصرف کنندگانی که در میهمانیهای دنسی شرکت ننموده اند ، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که در میهمانیهای دنسی شرکت نموده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 37. (توزیع فراوانی بر حسب اطلاع خانواده از شرکت در میهمانیهای دنسی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 1/56 درصد از مصرف کنندگان با اطلاع خانواده در میهمانیهای دنسی شرکت نموده اند و 9/43 درصد از مصرف کنندگان بدون اطلاع خانواده در میهمانیهای دنسی شرکت ننموده اند ، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که با اطلاع خانواده در میهمانیهای دنسی شرکت نموده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 38. (توزیع فراوانی بر حسب شرکت در میهمانیهای اکس پارتی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 2/58 درصد از مصرف کنندگان در میهمانیهای اکس پارتی شرکت نموده اند و 8/41 درصد از مصرف کنندگان نیز که در میهمانیهای اکس پارتی شرکت ننموده اند ، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که در میهمانیهای اکس پارتی شرکت نموده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 39. (توزیع فراوانی بر حسب اطلاع خانواده از شرکت در میهمانیهای اکس پارتی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 8/63 درصد از مصرف کنندگان با اطلاع خانواده در میهمانیهای اکس پارتی شرکت نموده اند و 2/36 درصد از مصرف کنندگان نیز بدون اطلاع خانواده در میهمانیهای اکس پارتی شرکت ننموده اند ، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که با اطلاع خانواده در میهمانیهای اکس پارتی شرکت نموده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 40. (توزیع فراوانی بر حسب شرکت در میهمانیهای سکس پارتی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 7/21 درصد از مصرف کنندگان در میهمانیهای سکس پارتی شرکت نموده اند و 3/78 درصد از مصرف کنندگان نیز که در میهمانیهای سکس پارتی شرکت ننموده اند ، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که در میهمانیهای سکس پارتی شرکت ننموده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 41.  (توزیع فراوانی بر حسب اطلاع خانواده از شرکت در میهمانیهای سکس پارتی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 5/31 درصد از مصرف کنندگان با اطلاع خانواده در میهمانیهای سکس پارتی شرکت نموده اند و 5/68 درصد از مصرف کنندگان نیز بدون اطلاع خانواده در میهمانیهای سکس پارتی شرکت ننموده اند ، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که بدون اطلاع خانواده در میهمانیهای سکس پارتی شرکت نموده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 42. (توزیع فراوانی بر حسب افسرده بودن مصرف کنندگان) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 4/56 درصد از مصرف کنندگان معتقدند که دچار افسردگی شده اند و 6/43 درصد از مصرف کنندگان معتقدند که دچار افسردگی نشده اند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که دچار افسردگی شده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 43.  (توزیع فراوانی بر حسب درجه افسردگی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 0/5 درصد دچار افسردگی شدید، 6/41 درصد دچار افسردگی متوسط و 4/53 درصد که دچار افسردگی خفیف شده اند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که دچار افسردگی متوسط شده اند، به خود اختصاص داده اند

   

 

 

پیشنهادات

 

 1. تدوین منشور حقوق بازتوانی و سلامت بخشی معتادان به عنوان بیمار.

   

 2. دور از دسترس قرار دادن مواد مخدر غیر قانونی و شناسنامه دار کردن مواد مخدر قانونی که برای مصارف پزشکی و درمانی به کار می رود.

   

 3. تدوین مقررات تشخیصی – درمانی و بازتوانی استاندارد و با نظارت دقیق علمی و تأکید بر جنبه بیماری اعتیاد.

   

 4. آموزش مهارتهای اجتماعی و به ویژه مهارتهای زندگی و تأکید بر روشهای عقلانی در تعلیم و تربیت.

   

 5. اعتیاد نیز مانند سایر اختلالات و آسیب های اجتماعی و روانی است و از آنها مجزا نیست و باید در  برنامه های آموزشی، پرورشی و فرهنگی در جامعه تعادل شخصیت و پرورش شخصیت متعادل در کنار روشهای مقابله با آسیب های اجتماعی دیده می شود.

   

 6. سالم سازی محیط اجتماعی و خانوادگی.

   

 7. توانمند سازی و آموزش مهارتهای پیشگیری به نوجوانان و جوانان.

   

 8. جوانان بخش اعظم جمعیت کشور ما را تشکیل می دهند، اشتیاق نسل جوان برای درک تجربیات جدید و نیاز آنان به شادی و هیجان جوانان و نوجوانان را نسبت به این گونه مواد بسیار آسیب پذیر کرده است و سبب شده است هر روز به تعداد مصرف کنندگان مواد روانگردان اضافه شود. هشیاری خانواده ها از رفتارها و کارهای روزانه فرزندان و کنترل نامحسوس جوانان و نوجوانان می تواند یکی از راههایی باشد که به توان از طریق آن از بیراهه رفتن آنها جلوگیری کرد.

   

 9. آموزش‌های رفتاری به جوانان و جایگزینی شیوه‌های رفتاری مناسب به جای رفتارهای پرخطر بخش مهمی از اقدامات پیشگیرانه است. همچنین کسب توانایی گفتن «نه» به پیشنهاد مصرف مواد از سوی دوستان و همتایان، از نکات مهم رفتاری است.

   

 10. یکی از راهکارهای قابل توجه که باید بر روی آن سرمایه گذاری کرد، فرهنگ سازی در این زمینه و در نتیجه پیشگیری از این مشکل است، ریشه یابی شود، چرا بعضی از افراد جامعه ما که اکثراً جوان هستند، به مواد روانگردان روی می آورند؟ چرا حتی با آگاهی از مشکلاتی که پس از مصرف به آن دچار می شوند، باز هم گرایش بسیار بالایی برای استفاده از این مواد وجود دارد ؟

   

 11. از بین بردن نگرش مثبت نوجوانان و جوانان نسبت به روانگردانهای صنعتی و شیمیایی.

   

 12. تهیه فیلم های مستند و به نمایش گذاشتن آنها در مدارس، دانشگاهها، آموزش و اطلاع رسانی به این قشر آسیب پذیر(جوانان و نوجوانان). همچنین ساخت برنامه های تلویزیونی و سی دی های واقعی از جمله برنامه های پیشگیرانه در زمینه این آسیب اجتماعی می تواند باشد.

   

 13. ایجاد فضاهای شاد و سالم و اماکن ورزشی، محلی برای تخلیه انرژی جوانان، برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان، ایجاد اشتغال و نشاط اجتماعی در جامعه، فراهم کردن زمینه ای برای دستیابی به شادیهای سالم و ایجاد فضای امن برای رشد استعدادها و برخورد تخصصی و بشردوستانه با آسیب های اجتماعی و ترویج روش های مصونیت ساز به جای محدودیت سازی از جمله راهکارهای جلوگیری از مصرف روانگردانهاست که باید در دستور کار بخش های ذی ربط قرار گیرد.

   

 14. اختصاص دادن حداقل یک جلسه از کلاس های درسی در مقاطع مختلف تحصیلی به بررسی و مطالعه تأثیرات مواد مخدر و روانگردان و مشکلات ناشی از اعتیاد با استفاده از وسایل رسانه ای و سمعی و بصری.
شنبه ۱۳۸٥/۱۱/۱٤ | ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ | شیوا مرادی | نظرات ()

درباره وبلاگ

دڪــتـــر شیــــــــوا مرادے، مددکار اجتماعے و جامعه شناس Email▶ shiva.moradi@gmail.com Instagram▶ @shivamoradi_socialworks Channel Book & video▶ @social_works Channel Voice▶ @socialworks Facebook▶ facebook.com/shivayie
منو وبلاگ
موضوعات وب
 
طراح قالب
امکانات وب