مددکاری اجتماعی - پزشک و مشاور اجتماع

"مددكاري اجتماعي ، حرفه اي منحصر به فرد"

براي اينكه نشان داده شود كه مدد كاري اجتماعي چه اندازه با ديگرحرفه هاي خدمات انساني متفاوت است ، به شرح خصوصيات ويژه ويگانه آن مي پردازم

:ازنظرمددكاراجتماعي فرد يا گروه مشكل دار بخشي ازيك سيستم اجتماعي وسيع است. سيستم هاي حمايت كننده اوليه مانند خانواده، مراكز مذهبي، مدارس، مراكزاشتغال، جامعه وهمسايگان و گروه دوستان اجزاء مهم اين سيستم هستند. مددكاراجتماعي بركنش متقابل اجتماعي، برآيند كاركرداجتماعي وكاركردهاي نامناسب تأكيد دارد. براي اجراي مؤثر(درمان)، بايستي دانش قابل ملاحظه اي درزمينه روابط فردي، حل تعارض وتسهيلات گروهي داشته باشد وپيوسته مهارتهاي خودرادرهنگام كاربا سيستم هاي مختلف، كه مددجويان وگروه راتحت تأثيرقرارمي دهد به كار ببرد. بسياري ازمشكلات فردي نشأت گرفته از مشكلات اجتماعي است.هدف اصلي مددكاري قادرسازي مددجواست . هميشه بايد عنصراعتماد را درهر ارتباط داشته باشيم.

مهمترين اصول درحرفه مددكاري اجتماعي عبارتنداز

1-

اصل پذيرش acceptance(الف- پذيرش مددجوتوسط مددكار ب- پذيرش مددكارتوسط مددجو ج- پذيرش متقابل)

2-

اصل فرديت individual

3-

اصل رابطه حرفه اي occupational(الف- چگونگي برخورداول ب- ارتباط كلاميverbal relationship))ج- ارتباط غيركلامي(non verbal relationship) د- توجه به شرايط زماني ومكاني و- توجه به فرهنگها و سنّت هاي حاكم برمددجو)

4-

اصل مشاركت participation

5-

اصل راز داري حرفه اي confidentiality

6-

اصل خودآگاهي self-awarenece

"

سير تاريخي و تاريخچه مددكاري اجتماعي"

مدكاري اجتماعي نه تنها درايران بلكه درجهان نيز به عنوان يك رشته علمي كاربردي و يك حرفه انساني ـ اجتماعي جديد است و از تأسيس آن حدود صد سال مي گذرد

. مددكاري داوطلبانه سازمان نيافته حرفه اي(volunteer work) ، تاريخي به قدمت تاريخ بشر دارد واز زماني كه بشرخلق شد، با توجه به نيازهاي اجتماعيش به ناچار به زندگي در جمع بوده است. اين جمعي زيستن اورا در جهت همكاري اجتماعي و مددكاري بي برنامه سوق مي داد و براي تأمين نيازهاي خود وهمچنين به منظور دفاع و حراست از خود مجبور به همكاري با ديگران بوده است. مددكاري تخصصي سازمان يافته(professional): ورود صنعت به زند گي بشر تحولاتي را در تمامي ابعاد فردي و اجتماعي زندگي انسان به وجود آورد كه حضور مددكار به مفهوم خاص و سازمان يافته را طلب مي كرد.

عوامل مختلفي كه در پي انقلاب صنعتي زمينه هاي ايجاد و توسعه مددكاري اجتماعي را فراهم ساخت كه اين عوامل عبارتند از

:

1-

افزايش جمعيت

2-

مهاجرتهاي گسترده و توسعه بي رويه شهرنشيني

3-

نيازهاي جديدوگسترده

4-

حوادث و سوانح ناشي از صنعت

5-

سستي روابط اجتماعي

6-

تدابيروسياستهاي دولت در جهت نيل به اهداف رفاه اجتماعي

7-

سسستي پايه هاي اخلاقي و اعتقادات معنوي

8-

سياستهاي سوءاستعمار

9-

حوادث و سوانح طبيعي نظيرسيل و زلزله و. . .

10-

تاريخ مددكاري در دنيا

مصوبات و مقررات بين الملللي: در روم قديم نوعي بيمه هاي تعاوني براي حفظ خانواده و بازماندگان نظاميان وجود داشت. درقرن شانزدهم و قبل ازآن كليساهاي اروپايي مأوايي براي درد مندان بود ودرسال1531 ميلادي با حمايت كليساها از فقرا قانون "هِنري هشتم"درانگلستان تصويب شد. درعصراليزابت درسال1601 "قانون فقر" به عنوان اصل43 به تصويب رسيد كه ازلحاظ برخي ويژگيها نزديك به اصول مددكاري داراي اهميّت است. به موجب اين قانون فقرا ونيازمندان بيكار كه غالباً به تكدي گري اشتغال داشتند جمع آوري و درسه دسته تقسيم شدند:1- افرادي كه توان كافي براي كار واشتغال داشتند به كارگرفته شدند.2- كودكان و نوجوانان به كارآموزي مشغول شدند.3- سالمندان ومعلوليني كه توانايي كار نداشتند درمراكزي نظير دارالمساكين مورد حمايت قرارمي گرفتند كه بودجه موردنياز براي اجراي قانون مذكور از طريق ماليات تأمين مي شد.قانون اسكان در سال 1662 به تصويب رسيد ، كه به موجب قانون اسكان تازه واردين به هرناحيه كه متقاضي كمك مالي بودند براساس حكم دادگاه بايد به محل سكونت خويش برگردانده شوند.قانون اردوي كار در سال1696 به تصويب رسيد كه به موجب اين قانون كساني كه در شهرهاوروستاها ساكن بودند بايد مدت زمان مشخصي ساكن ان منطقه بوده باشند. مركزي به نام توي نبي هال(toynbee hall) توسط ساموئل بارنت در لندن به سال 1884 ميلادي تأسيس شد، همچنين تأسيس هال هاوس(hull house) توسط جين آدامز در امريكا به سال 1889. اين دو مركز به خدمت رساني به محرومين مي پرداختند.خدمت رساني به مهاجراني كه به امريكا مي آوردند هم برعهده مؤسسه ديگري بود تحت عنوان ستلمنت هاوس(settelement house) توماس چالمرز (tomas chalmers) كشيش اسكاتلندي در سال 1814كه اورا پدر مددكاري اجتماعي هم نامگذاري كرده اند نظريه هاي بسياري درباره چگونگي كمك به نيازمندان مطرح كرد كه از نظرمددكاري سازمان يافته حائزاهميّت است.اوكتاوياهيل (octavia hill) در سال 1873 ميلادي در لندن براي اجرا كنندگان امور خيريه و برقرار كنندگان نظم برنامه كارآموزي وآموزشي ويژه اي ترتيب داد. درسال 1899 ميلادي به همت مصلحين خيريه هلند، توسط جمعيت طرفداري از آزادي زنان اولين مدرسه خدمات اجتماعي در آمستردام افتتاح شد وبراساس پيشنهاد خانم مري ريچموند مدرسه خيريه تابستاني نيويورس در سال1898 تأسيس شد كه درسال1904 به مدرسه خيريه نيويورك معروف شد.در اوايل قرن بيستم انجمن سلطنتي انگليس بارد قانون فقراي اليزابت قوانين جديدي را در حمايت از مستمندان پيشنهاد كرد كه بر اساس آن اعتقاد به نگهداري از متكديان منسوخ شد. فرانكلين روزولت مقررات جديدي در سال 1935 ميلادي در قالب قانون تأمين اجتماعي وضع كركه به موجب آن علاوه برخدمات بيمه هاي اجتماعي، مادران و كودكان نيازمنو معلولين و نابينايان نيز مورد حمايت قرار مي گرفتند. يافته هاي پژوهشگران علوم اجتماعي جوامع بشري را متوجه اين نكته كرد كه جامعه در قبال عقب ماندگان ذهني و معتادان و مجرمين اجتماعي و بيماران رواني داراي مسئوليت است. آنها به تدريج متوجه شدد كه چگونه مي توان زمينه بازتواني نيازمندان را فراهم كرد و لذا براي ملاقاتشان به منزلشان مي رفتند(همان بازديد از منزل و يا بازديد از مؤسسات كنوني). اين امر موجب پيدايش مددكاري فردي و اقدامي جهت حرفه اي و علمي شدن حرفه مددكاري اجتماعي شد. چارلز لورينگ بريس(charles loring bracc) براي رهايي نوجوانان ولگرد از آسيب هاي اجتماعي در شهرهاي بزرگ امريكا پيشنهاد تأسيس انجمنهاي ويژه اي را كرد كه به كمك اين انجمنها كودكان و نوجوانان از محله هاي ناسالم نيويورك به خانه هاي روستايي منتقل شدند تا بتواند همانند عضوي از خانواده تربيت شوند.جين آدامز تلاش گسترده اي را در مراكزاسكان شيكاگو معروف به هال هاوس آغاز كرد. مري ريچموند باتأليف كتاب معروف خود تحت عنوان تشخيص بيماري هاي اجتماعي به سال1917 براي نخستين بار فرايند مددكاري اجتماعي را به طور نظام مند و بر حسب يافته هاي واقعي در مراحل تشخيص طرح ريزي و درمان تشريح كرد و بر مشاركت همه جانبه مدجو تأكيد كرد. سرويليام بوريچ پايه گذار علم رفاه اجتماعي مدرن در انگليس بر سه اصل متكي بود:1- گسترش بهداشت 2- تأمين اشتغال كامل 3- پرداخت كمك هزينه به والدين تا پانزده سالگي.متفكري به نام سيدر(sieder)، درخصوص سيرمددكاري درامريكا به پنج دوره اشاره دارد: دوره اول، ايجاد مؤسسات ومراكزعرضه كننده خدمات اجتماعي اوليه به مراجعين؛ دوره دوم، متمركز شدن هيأتهاي رفاه عمومي وصندوقهاي خيريه در امور مربوط به خدمات اجتماعي؛ دوره سوم، رسميت تدريجي مؤسسات خدمات اجتماعي و منطبق شدن آنها بانيازهاي اجتماعي؛ دوره چهارم، گرايش به تحليل ريشه هاي مربوط به علل مسائل اجتماعي؛ دوره پنجم، تخصصي شدن و تمركز خدمات اجتماعي سازمان يافته مطابق با هدفهاي توسعه جامعه.اولين مدرسه مددكاري در آسيا در سال 1938 درهندوستان تأسيس شد وسپس درسال 1957 مدرسه مشابهي در كشور تركيه تأسيس شد كه در سال 1965 به عضويت انجمن بين المللي مدارس مددكاري پذيرفته شد.درحال حاضرمددكاري اجتماعي به عنوان رشته اي كاربردي از مقطع فوق ديپلم تا دكترا در بسياري از كشورهاي جهان مطرح است، به گونه اي كه در متجاوز از هفتاد كشور در جهان بيش از چهارصدوپنجاه آموزشگاه ، دانشكده و كالج مددكاري وجود دارد واغلب اين مؤسسات در سازمان جهاني به نام "انجمن بين المللي مدارس مددكاري اجتماعي" عضويت دارند و با اجلاس هاي ساليانه به تبادل جديدترين اطلاعات علمي و حرفه اي مي پردازند و دامنه فعاليت مددكاران اجتماعي از جزئي ترين امور اجتماعي تا كلي ترين آن،از رفاه كودكان تاسالمندان،ازاختلالات رواني ورفتاري تا آسيبهاي اجتماعي،از مراكز توانبخشي تا مراكز مشاوره خانواده ،از مشكلات دانش آموزان تا مسائل دانشجويان را شامل مي شود.عالي ترين مقاطع تحصيلي مددكاري اجتماعي در كشورهاي زير ارائه مي شود:

1-

كانادا در16 دانشكده،از كارشناسي تا دكترا

2-

هندوستان در14دانشكده،از كارشناسي تا دكترا

3-

ژاپن در32دانشكده،از كارشناسي تا دكترا

4-

امريكاي شمالي در90دانشكده،از كارشناسي تا دكترا

5-

استراليا در5 دانشكده،از كارشناسي تا دكترا

6-

اروپاوخاورميانه در 205 دانشكده،از كارشناسي تا دكترا

7-

مصر در يك دانشكده،از كارشناسي تا دكترا

8-

تركيه در يك دانشكده،از كارشناسي تا دكترا

"

مفاهيم كليدي وعمده درمددكاري اجتماعي"

مددجو

(client):مددجوعبارت است ازفرد، خانواده، گروه، جامعه كه به دلايلي نيازمند خدمات حرفه اي مددكاراجتماعي است. مددجو به مددكاراجتماعي معنا مي بخشد وزمينه فعاليتهاي حرفه اي مددكار را مهيا مي سازد.مددجوانساني است كه داراي مشكلاتي مي باشد كه نتوانسته شخصاًمعضل پيش آمده را حل نمايد. مددجوخود نيز داراي دومفهوم است:"مفهوم عام"و"مفهوم خاص"."مفهوم عام" مددجو به هر پديده اي كه درمقابل مددكار قرار مي گيرد اطلاق مي شود.اين پديده ممكن است يك انسان نيازمندويا يك معضل اجتماعي و يا يك طرح تحقيقاتي باشد. مددجوبه"مفهوم خاص"همان برداشتي كه ازاصطلاح "مورد"استنباط مي شودودرهمين رابطه case work(case stud) به معني كاربا يك مورد وبا مددكار فردي تبيين مي شود . مددجو فردي است با خصوصيات مربوط به سن وجنس خود، خصوصيات فرهنگي جامعه وبسياري خصوصيات مشترك با افراد ديگر، به خصوص باهمكاران وهمسالان خودش.هيچ كدام از مشخصات يك فرد با فرد ديگر همانند نيست وحتي خاص خود اوست. به عبارت ديگر هر فرد مشخصات خاص خود را دارد كه تا حدودي از مشخصات افراد ديگر متفاوت است. حتي اثرانگشت دو نفر با هم يكي نيست.اگر بخواهيم برخي ازاين خصوصيات رابشماريم، بايد به خصوصيات جسمي ، رواني ، عصبي ، تجربيات گذشته ، شرايط محيط زندگي ، خصوصيات شخصيتي وبلأخره عكس العملها، هدفها وآرزوهاي او اشاره كرد.

مددكاراجتماعي

(social work):منظورازمددكار اجتماعي ، فردي است حرفه اي كه براساس اصول حرفه اي وبااستفاده ازدانش ومهارتهاي خاص مددكاري اجتماعي ، درمؤسسات خدمات اجتماعي به حل مشكلات افراد، گروهها وجوامع مي پردازد.

مددكار اجتماعي

بايدازگذشته، كمبودها، عقده ها ونكات مثبت ومنفي خود، تاحدامكان اطلاع داشته وبرآنها تسلط داشته باشد وازدخالت اين خصوصيات درقضاوتهايش جلوگيري كند . اوبايد به خصلت پسنديده رازداري مشهور باشد تا مددجويان به اواعتماد كنند.

مشكل

(perablem):مشكل همان عاملي است كه موجب ارجاع واي مرا جعه مددجوبه مددكارمي شود. مشكل عامل ارتباطي بين مددكارومددجواست. دريك تعريف ساده وروشن ازمشكل مي توان گفت كه "مشكل آن چيزي است كه برروي كاركرداجتماعي فرد،گروه يااجتماع اثرمي گذارد". مشكل نيازهايي است كه به طور كافي يا به صورت قابل قبول برآورده نشده است در نتيجه آن نوعي عدم تعادل در روابط فرد يا گروه يا جامعه باجهان اطراف پديدارميشود مشكل وضعيت وموقعيت وشرايطي است كه فرد، گروه يا جامعه را در بر مي دارد و دراثرآن فعاليتها وتوانايي ها و رفتارمعمولي فرد قادربه مقابله و حل آن نمي باشد و ضرورت استفاده از نيروهاي نهاني ، جمعي ، كمكي يا ذخيره اي را موجب مي شود . هر مشكلي معمولاً علّتي دارد كه خود آن علّت مي تواند معلول و زيرساخت ديگري باشد.

براي مشكل پنج خصيصه مي توان نام برد

:

1-

با نيازهاي انساني ارتباط دارد.

2-

همواره طبيعتي پويا دارد وتحت تأثيرعوامل محيطي تغييرمي كند.

3-

داراي علّت ياعلتّهاي مختلف است.

4-

وجود مشكل به شخصّيت و طرز تلقي فرد بستگي دارد.

5-

مشكلات غالباً داراي سابقه اند ولي گاهي بدون زمينه قبلي به وجود مي آيند.

انواع مشكلات

:

1-

جسماني(نابينايي ، اختلال دراندامهاي حركتي و...)

2-

رواني(افسردگي ، جنون جواني و...) mental

3-

عاطفي- رواني(كينه توزي، حسادت شديد و...)

4-

اقتصادي(فقر، بيكاري، ورشكستگي و...)

5-

فرهنگي(بي سوادي، عدم آگاهي ، اختلالات قومي و...) cultural

6-

اجتماعي(اعتياد، بزهكاري، فحشا و...) social

خدمات اجتماعي

(social service ):خدمات اجتماعي فعاليتي حرفه اي كه به افراد، گروهها وجوامع به منظوربالا بردن ظرفيت آنها درانجام تكاليف و وظايف اجتماعيشان در چارچوب اصول وقوانين جامعه عرضه مي شود . خدمات اجتماعي وسيله اي براي تحقق ارتباط سازنده بين فرد وجامعه است. خدمات اجتماعي عبارت است ازمجموعه اي از فعاليتهاي سازمان يافته كه ازطريق سازمانهاي رفاهي - اجتماعي به مراجعين و متقاضيان عرضه مي شود تا زمينه رضايت مندي وبهروزي آنها را فراهم سازد. 

رفاه اجتماعي

(social welfar):رفاه اجتماعي شامل مجموعه اي متشكل از خدمات، مؤسسات ونهادهاي اجتماعي است كه هدف آن كمك به افراد جامعه، گروه هاي مختلف وخانواده ها به منظور توفيق آنها براي وصول به يك زندگي مطلوب مي باشد . كه به دو گونه متفاوت"اضطراري" و " نهادي" تقسيم بندي مي شود. رفاه اجتماعي مجموعه اي از تدابير و سياستهايي است كه در قالب برنامه هاي مختلف جامعه ارائه مي شود و يا به قول هاري كاسيد براي حفظ و نگهداري و بهبود منابع به كارگرفته مي شود. رفاه اجتماعي نظامي ازقوانين ، برنامه ها ، كمك ها وخدماتي است كه ازطريق تقويت ، اطمينان وايجاد امكانات به نيازهاي اولّيه مردم جواب مي دهد ؛ اين نظام همواره در جهت جوابگويي تغييرات جامعه و گسترش انتظارات و توقعّات روزافزون مردم ، تغيير كرده است.

تأمين اجتماعي

(social security):اصطلاح تأمين اجتماعي بيانگرتأمين درآمدي است كه به هنگام قطع درآمد بعللي ازقبيل بيكاري، بيماري، يا حادثه جايگزين آن مي شود وهمچنين تأمين درآمد براي كساني كه به علّت پيري بازنشسته شده اند و نيز كساني كه به سبب مرگ شخص ديگري ازحمايت محروم مانده اند. براي تأمين اجتماعي

/ 4 نظر / 66 بازدید
کامران

سلام خانم مرادی باید به عرض جناب عالی برسانم که رشته علوم اجتماعی همان مددکاری اجتماعی نیست از شما که دانشجوی ارشد هستین همچین اشتباهی بعید است مددکاری کجا علوم اجتماعی کجا اصلا قابل مقایسه نیستن

نیک رنگ

سلام خانم مرادی خوب هستین منو می شناسین ؟یادش بخیر دوران دانشگاه من یه سوال راجع به مددکاری داشتم که تو گو گل سرچ کردم وبلاگ شما رو نشون داد امید وارم موفق باشین به وبلاگ منم یه سر بزنید هر چند الان یه چند وقتی که مطلب جدید نزاشتم خوشحال میشم

shahab

سلام امیدوارم حالتون خوب باشه مطالب مناسب و مفید در وبلاگ شما قابل روِئت است خسته نباشید ببخشید من دنبال مطب یا مقاله در مورد نقش های مددکار اجتماعی در حاشیه نشینی هستم شاید شما بتونی در این مورد راهنمایی کنید؟با تشکر

احسان

خیلی ممنون یه سوال داشتم ؟ کسی که فارغ التحصیل این رشته میشه کجا میتونه فعالیت کاری کنه؟ آینده کاریش چطوره؟