فهرست انواع شرکتها و مدارک لازم برای ثبت شرکتها و تغییرات

فهرست انواع شرکتها و مدارک لازم برای ثبت شرکتها و تغییرات

 

 

مدارک ثبت شرکت :

1-  ثبت شرکت با مسئولیت محدود/ شرکت نسبی/تضامنی :

1.دو نسخه اظهارنامه بامضای شرکا 2. دو نسخه شرکتنامه بامضای شرکا 3. دو نسخه اساسنامه بامضای شرکا 4. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین بامضای کلیه شرکا 5. فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی 6. اخذ مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز.

2- ثبت شرکت با سهامی خاص :

1. دو نسخه اظهارنامه بامضای کلیه سهامداران(تعداد سهامداران حداقل 3 نفر)2. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین بامضای کلیه سهامداران و بازرسان – هیات مدیره از بین سهامداران (عدم قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم میان مدیران یا مدیر عامل و بازرسان) 3. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره بامضای کلیه مدیران 4. دو نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد 5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسان و پایان خدمت در صورت مشمولی 6. گواهی بانک درباره 35% سرمایه 7. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت آگهی ها.

3- ثبت شرکت مختلط :

3-1) مختلط سهامی

1. دو نسخه اظهارنامه بامضای شرکا 2. دو نسخه شرکتنامه بامضای کلیه شرکا 3. دو نسخه اساسنامه بامضای شرکا 4. اسامی مدیر یا مدیران شرکت 5. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکا ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی 7. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی با لحاظ موارد مذکور در موارد 41 قانون تجارت قدیم 8. فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی 9. اخذ مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز.

3-2) مختلط غیرسهامی

1. دو نسخه اظهارنامه بامضای شرکا 2. دو نسخه شرکتنامه بامضای کلیه شرکا 3. دو نسخه اساسنامه بامضای شرکا 4. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین بامضای کلیه شرکا (با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند) 5. فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی6. اخذ مجوز از شورای مرکزی اصناف یا موافقت اصولی از وزارتخانه مربوطه در صورت نیاز.

ثبت تغییرات

1- افزایش سرمایه  شرکت سهامی خاص:

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره چنانچه به هیات مدیره تفویض اختیار شده باشد 2. دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص به امضای کلیه مدیران 3. گواهی بانکی افزایش سرمایه اگر افزایش نقدی باشد.

2- افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 2. اگر آورده برخی شرکا غیرنقد باشد صورتجلسه ارزیابی آن و قیمت توافقی ذکر و بامضای کلیه شرکا ضمیمه شود 3. در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت.

کاهش سرمایه

1- کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص:

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه هیات مدیره در صورت تفویض این اختیار به آن 2. لیست سهامداران و تعداد سهامداران بعد از کاهش سرمایه 3. اصل روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار حاوی آگهی کاهش سرمایه 4. اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت 5. گواهی از مرجع قضایی دایر بر عدم وصول دادخواست اعتراض به کاهش سرمایه.

2- کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 2. در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت.

3- افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید :

همان مدارک افزایش سرمایه + فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی شریک یا شرکای جدید.

4- کاهش سرمایه همراه با خروج شریک :

همان مدارک کاهش سرمایه است با این تفاوت که اشخاصی که از شریک خارج میشوند باید ذیل صورتجلسه را امضا نموده و شخصاً یا توسط وکیل محضری با حضور در اداره ثبت شرکتها بهمراه مدرک هویت ذیل دفاتر را امضا نمایند.

5- نقل و انتقال سهام :

الف) شرکت سهامی خاص :

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره بر حسب اساسنامه 2. فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی سهامدار جدید 3. مفاصا حساب مالیات نقل و انتقال 4. آخرین روزنامه رسمی شرکت 5. اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع / جلسه به اکثریت.

ب) شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره در صورت تفویض اختیار به آنها در سه نسخه 2. در صورت تشکیل جلسه به اکثریت راعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت 3. فتوکپی شناسنامه شریک/شرکای جدید 4. اضل یا کپی مصدق سند رسمی انتقال موضوع ماده 103 قانون تجارت 5. اگر شریکی که خارج شده عضو هیات مدیره باشد، صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب عضو جدید هیات مدیره.

6. تغییرات در موضوع شرکت :

 الف) شرکت سهامی خاص :

1. آخرین روزنامه رسمی شرکت 2. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بامضای هیان رئیسه 3. اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت 4. مجوز عندالزوم

ب) شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 2. مجوز در صورت نیاز 3. در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت

7. تغییر محل شرکت :

الف) شرکت سهامی خاص :

1. آخرین روزنامه رسمی شرکت 2. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بامضای هیان رئیسه یا صورتجلسه هیات مدیره در صورت تفویض این اختیار در اساسنامه 3. اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت

ب) شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره در صورت تفویض اختیار به آنها در سه نسخه 2. در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت

8. تغییر نام شرکت :

الف) شرکت سهامی خاص :

1. آخرین روزنامه رسمی شرکت 2. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بامضای هیان رئیسه 3. اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت.

ب) شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در سه نسخه 2. در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت.

9. تغییر نوع شرکت :

الف) تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود :

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بامضای هیات رئیسه 2. اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت 3. دو نسخه اظهارنامه 4. دو نسخه شرکتنامه 5. دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود 6. فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی شرکا.

ب) شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی به سهامی خاص :

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 2. در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت 3. دو برگ اظهارنامه ثبت شرکت سهامی 4. دو جلد اساسنامه 5. فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی بازرسان اگر جزو شرکا/ سهامداران نباشند 6. صورتجلسه هیات مدیره برای انتخاب اعضا و دارندگان حق امضاء.

 

 

اعلام انحلال شرکت

الف) شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ظرف یک ماه 2. در صورت تشکیل مجمع به اکثریت، دعوت شرکا وفق اساسنامه و قانون و ارائه مستندات مقل آگهی دعوت 3. آخرین روزنامه رسمی 4. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه اگر از شرکا نباشد.

ب) شرکت با سهامی خاص :

1. آخرین روزنامه رسمی شرکت 2. فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی مدیر تصفیه در صورتیکه سهامدار نباشد 3. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تمام صفحات ممضی به امضای هیات رئیسه ظرف مدت 5 روز 4. اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت 5. لیست سهامداران حاضر به امضای سهامداران

ج) شرکت مختلط و شرکت سهامی عام :

  • در کلیه تغییرات مجامع با رعایت نصابها و تشریفات اساسنامه تشکیل و صورتجلسه ظرف 1 ماه باید به اداره ثبت شرکتها تسبیم شود.
  • صورتجلسه تغییرات در شرکتهای بامسئولیتمحدود/ نسبی/تضامنی باید بامضای کلیه شرکای حاضر برسد ولی اگر عده شرکا بیش از 12 نفر باشد، امضای هیات ناظر مرکب از 3 تن از شرکا کفایت می کند.

اعلام تصمیمات شرکت

1-  تأسیس شعبه :

1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا هیات مدیره در صورت تفویض اختیار جهت تأسیس شعبه بانضمام یک کپی اضافه جهت ارسال به اداره ثبت شرکتهای محل شعبه 2. در صورت تشکیل مجمع به اکثریت، رعایت تشریفات دعوت وفق قانون/ اساسنامه و مستندات مثل آگهی دعوت 3. اساسنامه شعبه 4. اظهارنامه ثبت شعبه 5. شرکتنامه برای شعبه 6. فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی مدیر شعبه.

2-  انتخاب اعضای هیات مدیره‌ :

الف) شرکت با سهامی خاص :

1. صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران 2. آگهی دعوت و رعایت تشریفات قانونی/ اساسنامه در صورت تشکیل مجمع به اکثریت.

ب) شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

1. صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران 2. صورت جلسه هیات مدیره 3. در صورت تشکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مستندات مثل آگهی دعوت.

3- صورتجلسه هیات مدیره برای انتخاب دارندگان حق امضا :

الف) شرکت با سهامی خاص :

1. صورتجلسه هیات مدیره 2. اگر مدیر عامل و رئیس هیات مدیره یکنفر باشد، تصویب در صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده با اکثریت دو سوم 3. آگهی دعوت و رعایت تشریفات قانونی/ اساسنامه در صورت تشکیل مجمع به اکثریت.

ب) شرکت با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی :

1. صورتجلسه هیات مدیره 2. در صورت تسکیل جلسه به اکثریت رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه وارائه مستندات مثل آگهی دعوت.

4. سایر صورتجلسات:

صورتجلسه عادی سالیانه :

1.آهرین روزنامه رسمی شرکت 2. صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بامضای هیات رئیسه در (سهامی) یا حسب مورد هیات ناظر یا کلیه شرکای حاضر(در شرکتهای با مسئولیت محدود/ نسبی/تضامنی ) 3. اصل آگهی دعوت در صورت تشکیل مجمع به اکثریت.

 

/ 9 نظر / 76 بازدید
تیم تبلیغات سایت ساز

می توانید بجای وبلاگ سایت داشته باشید. سایت ساز CMSاست که این امکان را به شما میدهد که در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه ، فقط با 15000 تومان یک سایت حرفه ای، پویا و Dynamic فراتر از این چیزی که با آن کار می کنید به نام خود داشته باشید.

جامعه شناس ایلامی

سلام خانم مرادی ! از آشنایی با شما خوشبختم! من دانشجوی ارشد جامعه شناسی تهران مرکز هستم! از وبلاگ زیبای شما استفاده کردم! خوشحال میشم با هم تبادل علم خوبی داشته باشیم و در صورت تمایل از مطالب هم برداریم! اگر هم موافقی تبادل لینک کنیم!!!! [گل]

جامعه شناس ایلامی

سلام خانم مرادی ! از آشنایی با شما خوشبختم! من دانشجوی ارشد جامعه شناسی تهران مرکز هستم! از وبلاگ زیبای شما استفاده کردم! خوشحال میشم با هم تبادل علم خوبی داشته باشیم و در صورت تمایل از مطالب هم برداریم! اگر هم موافقی تبادل لینک کنیم!!!! [گل]

عمو جابر

سلام[گل] براتون آرزوی موفقیت دارم[لبخند]

عمو جابر

سلام حالتون که خوبه خیلی کم کار شدین[قهر] منتظر مطالب جدیدتون هستم

با سلام کار ثبت شرکت انجام میدین شما؟ در صورت لزوم با من تماس بگیرید با تشکر

[خنده]

محمد جواد

سلام من میخواستم شرکت بزنم گفتم اگر اطلاعاتی دارید که بتونید کمکم کنید ممنون میشم شمارتون بدید با شما تماس بگیرم

تکتم

مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی[ماچ]