نتیجه گیری و یافته های تحقیقاتی

*SOCIAL WORK*

 

MEDIC&COMMUNITYCOUNSELOR*

 

مددکار اجتماعی( پزشک و مشاور اجتماع)

 

 

"چراغ من روشنی بخش زندگی دیگران است"

 

این سایت راتقدیم می کنم به دستهای مهربان وقلبهای پرتپش مددکاران اجتماعی که با حضورسبزشان مرحمی هستند بر روی زخم های اجتماع . . .

 

مدیریت وبلاگ: شیوا مرادی

 

کارشناس مددکاری اجتماعی

 

"هرحرفه ای شغل است، ولی هرشغلی حرفه نیست"

 

 

 

 

 

نتیجه گیری و یافته های تحقیقاتی

 

 

 

در این پژوهش تحقیقاتی محقق برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده نموده است که با توجه به چارچوب نظری و فرضیه های مطرح شده، تهیه شده است و اطلاعات جمع آوری شده به وسیله روش آماری و برنامه SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

همچنین با توجه به اینکه این تحقیق در صدد اثبات فرضیات خویش بوده است، بنابراین پایگاه تحقیق اثباتی است و فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد :

 

1)   به نظر می رسد که بین مصرف روانگردانهای صنعتی و شیمیایی و جنسیت رابطه وجود دارد.

 

2)   به نظر می رسد که بین وضعیت اقتصادی و مصرف روانگردانهای صنعتی و شیمیایی رابطه وجود دارد.

 

3)  به نظر می رسد که بین وضعیت اجتماعی(سطح فرهنگ، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات) و مصرف روانگردانهای صنعتی و شیمیایی رابطه وجود دارد.

 

4)   به نظر می رسد که بین وضعیت خانوادگی و مصرف روانگردانهای صنعتی و شیمیایی رابطه وجود دارد.

 

5)   به نظر می رسد که بین محل سکونت و مصرف روانگردانهای صنعتی و شیمیایی رابطه وجود دارد.

 

6)   به نظر می رسد که بین مصرف روانگردانهای صنعتی و شیمیایی و بیماریهای روانی رابطه وجود دارد.

 

7)  به نظر می رسد که بین مصرف روانگردانهای صنعتی و شیمیایی و رفتارهای غیر اجتماعی و غیر اخلاقی  (فرار از خانه، خودکشی، پرخاشگری، بزهکاری و . . . ) رابطه وجود دارد.

 

از بین 100 درصد افراد جامعه مورد مطالعه که در مجموع 250 نفر می باشد، 94 نفر را زنان و 156 نفر را مردان تشکیل داده اند.

 

 1. (توزیع فراوانی بر حسب جنسیت) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 7/36 درصد از زنان مورد مطالعه مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند، این در حالی است که 3/63 درصد از مردان مورد مطالعه مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از پنج دسته مواد اعتیادآور و روانگردان، توهم زاها با فراوانی (66 نفر) یعنی، 7/29 درصد بیشترین ماده مصرفی در میان زنان مورد مطالعه در این پژوهش تحقیقاتی بوده است، این در حالی است که مصرف همه موارد از مواد اعتیادآور و روانگردان با فراوانی (108 نفر) یعنی، 0/72 درصد ماده مصرفی در میان مردان مورد مطالعه مورد مطالعه در این پژوهش تحقیقاتی بوده است.

   

 2. (توزیع فراوانی بر حسب سن) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق (33 نفر) یعنی، 5/5 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن  18 سالگی، (58 نفر) یعنی، 6/9 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن 19 سالگی، (84 نفر) یعنی، 9/13 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن 20 سالگی، (55 نفر) یعنی، 6/25 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن 21 سالگی، (84 نفر) یعنی، 9/13 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه که سن 22 سالگی، (25 نفر) یعنی، 1/4 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن 23 سالگی، (58 نفر) یعنی، 6/9 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن 24 سالگی، (32 نفر) یعنی، 3/5 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن  25 سالگی، (40 نفر) یعنی، 6/6 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن  26 سالگی، (23 نفر) یعنی، 8/3 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن  27 سالگی،  (13 نفر) یعنی، 1/2 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه که در سن  28 سالگی قرار دارند مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از محدوده سنی مورد مطالعه در این پژوهش که مردان و زنان 18 تا 28 ساله بوده اند، بیشترین مصرف کنندگان در سن 21 سالگی و کمترین مصرف کنندگان در سن 28 سالگی قرار گرفته اند.

   

 3. (توزیع فراوانی بر حسب محل سکونت و نوع مالکیت منزل مسکونی) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 4/72 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه ساکن شهر دارای منزل مسکونی شخصی، 5/3 درصد دارای منزل مسکونی سازمانی، 6/9 درصد دارای منزل مسکونی رهنی و 5/14 درصد دارای منزل مسکونی استیجاری مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه ساکن شهر که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند بیشترین درصد مصرف کنندگان دارای منزل مسکونی شخصی و کمترین درصد مصرف کنندگان دارای منزل مسکونی سازمانی بوده اند.

   

 4. (توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تأهل) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 9/91 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه مجرد و 1/8 درصد متأهل مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند مجردین بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند.

   

 5. (توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق7/10 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه کم سواد، 7/55 درصد دیپلم، 9/16 درصد فوق دیپلم، 9/15 درصد لیسانس و 8 درصد فوق لیسانس یا بالاتر مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد مصرف کنندگان میزان تحصیلات آنها دیپلم و کمترین درصد مصرف کنندگان میزان تحصیلات آنها فوق لیسانس یا بالاتر بوده اند.

   

 6. (توزیع فراوانی بر حسب اشتغال مصرف کنندگان) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 4/9 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه شاغل و 6/90 درصد غیرشاغل مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد مصرف کنندگان غیرشاغل بوده اند.

   

 7. (توزیع فراوانی بر حسب ارتباط بین شغل و رشته تحصیلی) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 1/2 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه شغلشان با رشته تحصیلیشان مربتط بوده است و 9/97 درصد که شغلشان با رشته تحصیلیشان مرتبط نبوده است، مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که شغلشان با رشته تحصیلیشان مرتبط نبوده است به خود اختصاص داده اند.

   

 8. (توزیع فراوانی بر حسب وسیله نقلیه شخصی) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 3/24 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه دارای وسیله نقلیه شخصی اند و 7/75 درصد که دارای وسیله نقلیه شخصی ندارند، مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که دارای وسیله نقلیه شخصی نبوده اند به خود اختصاص داده اند.

   

 9. (توزیع فراوانی بر حسب سطوح قشربندی اجتماعی) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 1/4 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه از نظر قشربندی اجتماعی در سطح پائین، 2/20 درصد که از نظر قشربندی اجتماعی در سطح متوسط و 7/75 درصد که از نظر قشربندی اجتماعی در سطح بالا قرار داشته اند، مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که از نظر قشربندی اجتماعی در سطح بالا قرار داشته اند و کمترین درصد را مصرف کنندگانی که از نظر قشربندی اجتماعی در سطح پائین قرار داشته اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 10. (توزیع فراوانی بر حسب وضعیت اقتصادی) می توان مطرح نمود که از 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 5/3 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه از نظر وضعیت اقتصادی در سطح پائین، 6/24 درصد که از نظر وضعیت اقتصادی در سطح متوسط و 9/71 درصد که از نظر وضعیت اقتصادی در سطح بالا قرار داشته اند، مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که از نظر وضعیت اقتصادی در سطح بالا قرار داشته اند و کمترین درصد را مصرف کنندگانی که از نظر وضعیت اقتصادی در سطح پائین قرار داشته اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 11. (توزیع فراوانی بر حسب محیط خانوادگی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 1/65 درصد دارای محیط خانوادگی آرام و 9/34 درصد دارای محیط خانوادگی متشنج، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که دارای محیط خانوادگی آرام بوده اند به خود اختصاص داده اند.

   

 12. (توزیع فراوانی بر حسب وابستگی عاطفی به خانواده) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 3/80 درصد از نظر عاطفی به خانواده خود وابسته اند و 7/19 که از نظر عاطفی به خانواده خود وابسته نیستند، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که از نظر عاطفی به خانواده خود وابسته بوده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 13. (توزیع فراوانی بر حسب اولین مصرف) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق (34 نفر) یعنی، 6/5 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 15 سالگی، (60 نفر) یعنی، 9/9 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 16 سالگی، (76 نفر) یعنی، 6/12 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 17 سالگی، (91 نفر) یعنی، 0/15 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 18 سالگی، (89 نفر) یعنی، 7/14 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه که سن 19 سالگی، (61 نفر) یعنی، 1/10 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 20 سالگی، (69 نفر) یعنی، 4/11 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن 21 سالگی، (40 نفر) یعنی، 6/6 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 22 سالگی، (37 نفر) یعنی، 1/6 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 23 سالگی، (18 نفر) یعنی، 0/3 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 24 سالگی،  (12 نفر) یعنی، 0/2 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 25 سالگی،  (16 نفر) یعنی، 6/2 درصد از زنان  و مردان مورد مطالعه در سن 26 سالگی،  (2 نفر) یعنی، 0/3 درصد از زنان و مردان مورد مطالعه در سن 27 سالگی برای اولین بار مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از محدوده سنی مورد مطالعه در این پژوهش که مردان و زنان 18 تا 28 ساله بوده اند، بیشترین مصرف کنندگان در سن 19 سالگی و کمترین مصرف کنندگان در سن 27 برای اولین بار مصرف انواع روانگردانهای صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند.

   

 14. (توزیع فراوانی بر حسب اولین مکان مصرف مواد اعتیادآور و روانگردان)  می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 9/26 درصد در پارتی های شبانه، 2/11 درصد در منزل شخصی خودشان، 9/12 درصد در خیابان و معابر عمومی، 2/35 درصد در جمع دوستان، 8/9 درصد در پارکها و مکانهای تفریحی و 0/4 در سایر موارد، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف کننده مواد اعتیادآور و روانگردان بوده اند، بیشترین درصد را مصرف کنندگانی که در جمع دوستان از مواد اعتیادآور و روانگردان استفاده کرده اند، به خود اختصاص داده اند.

   

 15. (توزیع فراوانی بر حسب اولین بار توسط چه کسی) می توان مطرح نمود که از مجموع 100 درصد جامعه آماری نمونه تحقیق 7/41 درصد اولین بار توسط دوستش، 4/10 درصد اولین بار توسط اعضاء خانواده، 2/17 درصد اولین بار توسط فروشنده مواد اعتیادآورو روانگردان، 6/27 درصد اولین بار توسط فردی غریبه و 1/3 اولین بار توسط موارد دیگر، مصرف انواع روانگردان صنعتی و شیمیایی را تجربه نموده اند. همچنین از زنان و مردان مورد مطالعه که همگی مصرف ک
/ 1 نظر / 132 بازدید
کیارش

سلام شیوا خانم شما که مدد کاری و مشاوره هستید لطف بفرمایید قالب غم انگیز و هوس انگیز وبلاگ را عوض کنید شما هم انجوری که در عمس هستید زیبایید مرسی